Triple Clear

Algemene voorwaarden

0. Definities

Triple Clear: mevrouw Anke Anne Maria Gondrie, handelend onder de naam Triple Clear, gevestigd te (5646 HR) Eindhoven aan het adres Vrijkensven nr. 26; ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 72139951.
Wederpartij: de partij – een natuurlijke persoon of rechtspersoon – die een Overeenkomst sluit met Triple Clear, aan wie Triple Clear een offerte heeft uitgebracht of die enige andere rechtsbetrekking heeft met Triple Clear.
Partijen: Triple Clear en de Wederpartij samen.
Overeenkomst: iedere mondelinge of schriftelijke overeenkomst die tussen Triple Clear en de Wederpartij tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, en alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en uitvoering van die overeenkomst.
Aanvraag: een mondeling of schriftelijk verzoek om Subsidie.
Subsidie: een tegemoetkoming in kosten, door een bestuursorgaan (“Subsidie-instantie”) verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager. Deze tegemoetkoming kan onder meer een fiscale aftrekpost, een geldelijke bijdrage, een krediet of een niet-financiële ondersteuning zijn.
Toekenning: een bericht aan de Wederpartij of aan een samenwerkingsverband waarvan de Wederpartij onderdeel uitmaakt, waarin wordt medegedeeld dat de Subsidie waarvoor een Aanvraag is ingediend, geheel of gedeeltelijk positief beschikt is.

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte van Triple Clear, en op iedere Overeenkomst tussen Triple Clear en een Wederpartij.
1.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover Triple Clear deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard en hebben slechts betrekking op de (deel)opdracht ter zake waarvan die aanvaarding heeft plaatsgevonden.
1.3 Als één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ooit geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen in dat geval in overleg nieuwe bepalingen overeenkomen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en), die zoveel mogelijk aansluit(en) bij de oorspronkelijke bepaling.
1.4 Als Triple Clear van een Wederpartij niet steeds een strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, dan betekent dat niet dat de bepalingen van deze algemene voorwaarden niet langer van toepassing zijn, of dat Triple Clear in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

2. Offertes en aanbiedingen (“offertes”)

2.1 Alle offertes van Triple Clear zijn vrijblijvend. Dat houdt in dat Triple Clear het recht heeft om de voorwaarden van de offerte nog te wijzigen. Een Wederpartij kan aan een uitgebrachte offerte dus geen rechten ontlenen. Een offerte vervalt in ieder geval als de geoffreerde dienst of producten in de tussentijd niet meer beschikbaar is/zijn.
2.2 Triple Clear kan niet aan een uitgebrachte offerte worden gehouden als de offerte een vergissing of verschrijving bevat, die voor een Wederpartij kenbaar is of kenbaar behoort te zijn.
2.3 Offertes van Triple Clear gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
2.4 Als Triple Clear in de offerte een samengestelde prijsopgave opneemt, dan kan Triple Clear niet verplicht worden om een gedeelte van de opdracht te verrichten tegen een overeenkomstig gedeelte van de samengestelde prijs.
2.5 Alle geoffreerde bedragen zijn exclusief belasting toegevoegde waarde (BTW), tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

3. Overeenkomst

3.1 Een Overeenkomst tussen Partijen komt uitsluitend tot stand op het moment dat Wederpartij een offerte of aanbod van Triple Clear ongewijzigd accepteert, of als Triple Clear een Opdracht schriftelijk bevestigt, dan wel geheel of gedeeltelijk aan de opdracht uitvoering heeft gegeven.
3.2 Afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen in de Overeenkomst zijn alleen geldig als deze door Triple Clear schriftelijk zijn bevestigd, of als Triple Clear begonnen is met de uitvoering hiervan.
3.3 Triple Clear kan bij of na het aangaan van de Overeenkomst, en voordat zij de opdracht (verder) uitvoert, van een Wederpartij voldoende zekerheid vragen dat zij aan de betalingsverplichting en eventuele overige verplichtingen zal voldoen. Als een Wederpartij weigert om de gevraagde zekerheid te geven, heeft Triple Clear het recht om de Opdracht te weigeren.

4. Verplichtingen Wederpartij

4.1 De Wederpartij dient ervoor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, waarvan Triple Clear heeft aangegeven dat deze noodzakelijk zijn voor het correct en tijdig uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, of waarvan de
Wederpartij behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de correcte uitvoering van de werkzaamheden, tijdig aan Triple Clear ter beschikking worden gesteld.
4.2 De Wederpartij is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Triple Clear ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook als deze van of via derden afkomstig zijn.
4.3 De Wederpartij is verantwoordelijk voor het opstellen van de voortgangrapportages, de eindrapportages en de communicatie met eventuele projectpartners. Op verzoek van de Wederpartij kan Triple Clear – als aanvulling op de overeengekomen werkzaamheden – een controle uitvoeren op de compleetheid van de betreffende rapportage. De Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor de (inhoudelijke) juistheid van de rapportage en het tijdig indienen hiervan bij de Subsidie-instantie.
4.4 Als de Wederpartij niet, niet-tijdig of niet behoorlijk aan haar verplichtingen zoals bedoeld in dit artikel heeft voldaan, dan is Triple Clear gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat de Wederpartij wel aan haar verplichtingen zoals genoemd in dit artikel heeft voldaan.

5. Uitvoering van de Overeenkomst

5.1 Alle werkzaamheden die door Triple Clear worden verricht in de uitvoering van de Overeenkomst worden verricht naar beste inzicht en kunnen. De verplichting van Triple Clear betreft een inspanningsverplichting. Triple Clear biedt derhalve nimmer garantie voor enig resultaat of verwachtingen.
5.2 Triple Clear bepaalt de wijze waarop de Overeenkomst wordt uitgevoerd, maar houdt daarbij wel rekening met de eisen die Wederpartij daaraan heeft gesteld. Triple Clear heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden en behoudt zich het recht voor om personen en/of medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van de werkzaamheden te vervangen.
5.3 Opgegeven termijnen voor het uitvoeren van de werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken zijn indicatief en zijn nimmer fatale termijnen. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Triple Clear schriftelijk in gebreke te stellen.
5.4 De opdracht van Triple Clear omvat nimmer het controleren van de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door de Wederpartij aangeleverde gegevens en bescheiden. De Wederpartij erkent dat de Aanvraag die door Triple Clear namens de Wederpartij wordt ingediend is gebaseerd op de informatie die door de Wederpartij aan Triple Clear wordt aangeleverd, en dat de Wederpartij zelf verantwoordelijk is en blijft voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid hiervan. Triple Clear mag daarbij eveneens vertrouwen op de informatie die aan haar is verstrekt door de Subsidieverstrekker en is evenmin verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid daarvan.
5.5 Als na de totstandkoming van de Overeenkomst blijkt dat het voor de behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan zullen Partijen tijdig en in overleg de Overeenkomst aanpassen.
5.6 Als de wijziging van en/of de aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft of van invloed is op het tijdstip van oplevering, dan zal Triple Clear de Wederpartij hierover tevoren inlichten.
5.7 Als na het aangaan van de Overeenkomst de verplichtingen van de bestaande subsidieregelingen en/of overige omstandigheden buiten toedoen van Triple Clear zodanig veranderen dat de uitvoering van de opdracht hierdoor redelijkerwijs niet mogelijk is, dan is Triple Clear niet gehouden tot nakoming van enige verplichting.

6. Opschorting en ontbinding

6.1 Triple Clear heeft het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding, schadeloosstelling of kosten, als:
− de Wederpartij de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet op tijd nakomt; of
− Triple Clear ter kennis gekomen omstandigheden na het sluiten van de Overeenkomst goede gronden geven te vrezen dat Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen; of
− door vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Triple Clear verwacht kan worden dat zij de Overeenkomst tegen de overeengekomen voorwaarden zal nakomen; of
− de Wederpartij niet de gevraagde zekerheid verstrekt voor de voldoening van haar verplichtingen uit de Overeenkomst.
Wederpartij is in voornoemde gevallen uit hoofde van wanprestatie wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht en aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) die aan de zijde van Triple Clear direct of indirect (zijn) ontstaan.
6.2 Triple Clear heeft altijd het recht om een Overeenkomst, of een wijziging daarin, te weigeren of te beëindigen, als de Overeenkomst in strijd is met een wettelijke bepaling of regelgeving. Triple Clear mag ook een Overeenkomst weigeren of beëindigen als de Overeenkomst naar haar mening schade kan toebrengen aan de belangen of goede naam van haar onderneming.
6.3 Als de Overeenkomst tussen Partijen wordt ontbonden, dan zijn de vorderingen van Triple Clear op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
6.4 Triple Clear mag de Overeenkomst met directe ingang kosteloos opzeggen of annuleren als de Wederpartij niet langer vrijelijk over haar vermogen kan beschikken (o.a. ten gevolge van liquidatie, aanvrage van surseance van betaling, faillissement of schuldsanering). De vorderingen van Triple Clear op de Wederpartij zijn dan direct opeisbaar.

7. Annulering

7.1 Bij een gehele of gedeeltelijke annulering van de opdracht door de Wederpartij, is Triple Clear gerechtigd om de kosten voor de reeds gemaakte uren en werkzaamheden in de uitvoering van de overeengekomen opdracht tot aan de annuleringsdatum in rekening te brengen conform het daarvoor geldende tarief, ook als de betreffende opdracht is overeengekomen op basis van “no cure no pay”. De Wederpartij is in dat geval dan ook gehouden deze volledige kosten aan Triple Clear te betalen. De administratie van Triple Clear is in dit geval leidend. Een en ander onverminderd het recht van Triple Clear om schadevergoeding te vorderen voor zover de annuleringskosten niet toereikend zijn.
7.2 Van annulering kan ook gesproken worden als de voorbereide Aanvraag niet, niet tijdig of niet correct door de Wederpartij of door toedoen of nalatigheid van derden die in haar opdracht handelen wordt ingediend; of als aan reeds ingediende en nog niet beschikte Aanvraag – om welke reden dan ook – wordt ingetrokken; of als het project of één van de projecten niet wordt voortgezet op de wijze zoals beschreven in de Aanvraag in voorbereiding, of in de reeds ingediende maar nog niet beschikte Aanvraag.
7.3 De annuleringsdatum is de datum waarop Triple Clear de schriftelijke annulering heeft ontvangen.
7.4 Voor de vaststelling van de gemaakte kosten en de bijbehorende annuleringsdatum is de administratie van Triple Clear leidend.

8. Overmacht

8.1 Triple Clear is niet gehouden om een verplichting uit de Overeenkomst na te komen, als er sprake is van overmacht (artikel 6:75 BW).
8.2 Naast het bepaalde in de wet en jurisprudentie, wordt onder overmacht verstaan: alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Triple Clear geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Triple Clear niet in staat is om de verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen. Dit omvat ook de situatie dat er sprake is van een werkstaking in het bedrijf van Triple Clear of derden. Triple Clear kan zich ook beroepen op overmacht als de overmacht intreedt nadat Triple Clear de Overeenkomst had moeten nakomen.
8.3 Triple Clear heeft het recht om de verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten tijdens de periode dat de overmacht plaatsvindt. Beide Partijen hebben het recht om de Overeenkomst te ontbinden zonder vergoeding van schade als deze periode van overmacht langer dan drie maanden duurt.
8.4 Als Triple Clear bij het intreden van de overmacht al een deel van haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen, dan mag Triple Clear dit alvast in rekening brengen aan de Wederpartij. De Wederpartij is dan verplicht om deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

9. Vergoedingen en betaling

9.1 Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Triple Clear aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
9.2 In geval er sprake is van bijkomende kosten, zoals toeslagen of meerwerk, dan zullen deze kosten op basis van nacalculatie in rekening worden gebracht.
9.3 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht, is iedere Wederpartij hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het honorarium van Triple Clear, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.
9.4 Bij niet of niet-tijdige betaling is de Wederpartij zonder voorafgaande ingebrekestelling of sommatie van Triple Clear in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingstermijn. De Wederpartij is dan de wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen (inclusief incassokosten) vanaf de vervaldatum van de factuur tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Alle redelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.
9.5 Triple Clear heeft het recht de door de Wederpartij gedane betalingen in de eerste plaats in mindering te brengen op de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Betalingen van de Wederpartij worden door Triple Clear steeds aangewend ter vereffening van de oudste vervallen vorderingen.
9.6 De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door haar aan Triple Clear verschuldigde.
9.7 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur of andere bezwaren schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op.

10. Aansprakelijkheid

10.1 Een eventuele aansprakelijkheid van Triple Clear is altijd beperkt tot hetgeen in deze algemene voorwaarden is geregeld.
10.2 Triple Clear is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat door of namens de Wederpartij onjuiste en/of onvolledige gegevens aan Triple Clear is verstrekt. Eventuele aansprakelijkheid van Triple Clear is eveneens uitgesloten als de onjuiste en/of onvolledige informatie aan Triple Clear is verstrekt door de subsidieverstrekker.
10.3 Triple Clear biedt nimmer enige garantie met betrekking tot de resultaten van de door haar verrichte studies en verstrekte adviezen. Triple Clear aanvaardt op dit punt dan ook geen enkele aansprakelijkheid.
10.4 De aansprakelijkheid van Triple Clear is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar in dat geval uitkeert, of als er geen uitkering van de verzekering plaatsvindt (o.a. bij overeenkomsten met buitenlandse partijen), tot ten hoogste het gefactureerde bedrag aan de Wederpartij over de laatste twee kalendermaanden inzake de (deel)opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
10.5 Ingeval aansprakelijkheid wordt aangenomen, dan is Triple Clear uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Hieronder wordt verstaan: (1) de redelijke kosten om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen, (2) indien van toepassing, de redelijke kosten die gemaakt zijn om de gebrekkige prestatie van Triple Clear op te lossen, voor zover deze aan Triple Clear toegerekend kunnen worden, en (3) de redelijke kosten die gemaakt zijn om de schade te voorkomen of beperken. De Wederpartij moet dan wel kunnen aantonen dat deze kosten ook daadwerkelijk hebben geleid tot beperking van de directe schade.
10.6 Triple Clear is nooit aansprakelijk voor indirecte schade. Hieronder wordt onder andere verstaan: gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.
10.7 De beperkingen van de aansprakelijkheid van Triple Clear zijn niet van toepassing als Triple Clear de schade heeft veroorzaakt met opzet of grove schuld.

11. Vrijwaring

11.1 De Wederpartij vrijwaart Triple Clear, en door Triple Clear ingeschakelde derden, voor eventuele aansprakelijkheden ten opzichte van derden, die schade lijden door de uitvoering van de Overeenkomst. Deze vrijwaring geldt eveneens ten aanzien van intellectuele eigendom op de door de Wederpartij verstrekte materialen en gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.
11.2 De Wederpartij garandeert aan Triple Clear dat de informatiedragers, elektronische bestanden, software en andere soortgelijke bestanden vrij zijn van virussen en defecten, en vrijwaart Triple Clear voor eventuele aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan ten gevolge van het gebruik van deze informatiedragers, elektronische bestanden, software en andere soortgelijke bestanden.
11.3 Als de Wederpartij enig resultaat, verkregen van Triple Clear, gebruikt of toepast dan wel derden in de gelegenheid stelt deze te (laten) gebruiken of toe te passen, vrijwaart de Wederpartij Triple Clear voor elke aansprakelijkheid ten gevolge van schade geclaimd door de Wederpartij en/of derden.
11.4 De Wederpartij vrijwaart Triple Clear voor eventuele boetes, schade of vermindering van de Subsidie, welke voortkomen uit nalatigheid of handelen van de Wederpartij in strijd met de wet of ten gevolge van het schetsen van een onjuist en/of onvolledig beeld aan Triple Clear en/of aan de Subsidie-instantie ten aanzien van de activiteiten, opbrengsten, kosten die de Wederpartij als informatie en/of grondslag voor de Toekenning van de betreffende Subsidie aan Triple Clear heeft verstrekt of anderszins.

12. Geheimhouding

Partijen zullen alle informatie die van vertrouwelijke aard is geheim houden en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen en alleen openbaar te maken: (1) als dit noodzakelijk is voor de uitoefening van de Overeenkomst; of (2) als dit verplicht is bij de wet, overheid, een regelgevende instantie of een bevoegde rechtbank.

13. Intellectuele eigendom

13.1 Triple Clear behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die Triple Clear toekomen op grond van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten. Triple Clear behoudt derhalve te allen tijde alle rechten op de door haar gemaakte plannen, documenten, tekeningen en/of hierop betrekking hebbende informatie en “know-how”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.
13.2 Alle rechten van intellectuele eigendom die ontstaan bij de uitvoering van de Overeenkomst komen aan Triple Clear toe en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Triple Clear worden gebruikt of nagemaakt, tenzij anders is overeengekomen.
13.3 Triple Clear behoudt het recht voor de documentatie, of gedeelten daarvan, welke is ontstaan in de uitvoering van de opdracht voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
13.4 Het is de Wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de opgeleverde materialen te verwijderen of te wijzigen.

14. Klachten

14.1 Triple Clear hecht veel waarde aan een succesvolle uitvoering van de Overeenkomst. Als de Wederpartij toch een tekortkoming of verbeterpunt constateert, dan dienen deze uiterlijk binnen 7 dagen na uitvoering van de Overeenkomst te worden gemeld. Aan een ingezonden klacht of verbeterpunt kunnen geen rechten worden ontleend.
14.2 Voor de toepassing van dit artikel dient iedere deellevering als afzonderlijke levering te worden beschouwd.
14.3 De Wederpartij dient Triple Clear in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
14.4 Het indienen van klachten ontslaat Wederpartij nimmer van diens afname- en betalingsverplichting jegens Triple Clear.
14.5 Bij niet-tijdige melding van de klacht komt Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of enige andere schadeloosstelling.
14.6 De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Triple Clear en de door Triple Clear bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken derden, die niet onder het toepassingsbereik van de klachtplicht vallen, bedraagt één jaar.

15. Toepasselijk recht en geschillen

15.1 Het Nederlands recht is van toepassing.
15.2 De Rechtbank Oost-Brabant is uitsluitend bevoegd om van geschillen kennis te nemen.
15.3 Partijen zullen eerst proberen om een geschil onderling op te lossen voordat zij een beroep doen op de rechter.